సా హి త్య గా నం ... సం గీ త , చి త్ర క ళా లో క నం !

12, మార్చి 2009, గురువారం

ఏది...ఎప్పుడు?

ఇది చందమామ తొలిసంచిక ముఖచిత్రం (వేసింది- చిత్రా)

* చందమామ తొలి సంచిక: 1947 జులై
* ఇంగ్లిష్ తొలి సంచిక: 1955 జులై
* బేతాళ కథల ఆరంభం: 1955 సెప్టెంబరు
* మొదటి బేతాళ కథ పునర్ముద్రణ: 1972 జులై


* చందమామ ఆగిపోయిన కాలం: 1998 అక్టోబరు- 1999 నవంబరు
  • * తిరిగి ఆరంభం: 1999 డిసెంబరు